Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de “electrician” în cadrul Sectorului Înmagazinare-Transport Apă la Zona Operațională Est Roman

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de “electrician” în cadrul Sectorului Înmagazinare-Transport Apă la Zona Operațională Est Roman.

1. Definirea postului: Electrician.
Poziţie COR: 741307 – electrician întreținere și reparații.
2. Nivelul de studii: studii medii.
3. Calificare necesară: electrician pentru instalaţii de joasă şi medie tensiune.
4. Experiență: constituie avantaj experiența în activitate/în activităţi similare.
5. Departament: Sectorul Înmagazinare-Transport Apă la Zona Operațională Est Roman.
Activitatea se desfășoară în schimburi cu durata de 12 ore.
6. Cunoştinţe:
• Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare;
• cunoașterea caracteristicilor și părţilor componente ale instalațiilor electrice;
• cunoașterea procesului tehnologic de captare apă brută şi distribuţie
• cunoașterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A.
7. Calităţi şi aptitudini:
– persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
– înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
– meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
– un bun echilibru emoţional;
– autonomie personală.
8. Calităţi şi aptitudini:
– persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
– înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
– meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
– un bun echilibru emoţional;
– autonomie personală.
– rapiditate in reactii
– rapiditatea cu care se raspunde la aparitia unui stimul vizual;
– capacitatea decizionala
– capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai rationala dintr-o multime de variante disponibile (rationalitatea decidentului).
9. Pachet salarial:
a. salariu de bază și tichete de masă – lunar;
b. vouchere de vacanță – anual;
c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare – anual;
d. sporuri pentru munca în schimburi (unde este cazul): spor munca în repaus săptămânal, spor de noapte, sărbători legale etc;
e. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

10. Locul și termenul de depunere a dosarelor
Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din str. Lt. Drăghiescu nr. 20 sau la sediul Punctului de lucru situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259, ori pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 11.04.2024, ora 14.00, urmând ca în aceeaşi dată pâna la ora 16.00 să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs. Dosarul de inscriere va conține următoarele înscrisuri:
1. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;
2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
3. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
4. copia actului de identitate;
5. consimțământul G.D.P.R.

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de “electrician” in cadrul Sectorului Înmagazinare-Transport Apă la Zona Operațională Est Roman, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

Concursul va avea loc în data de 15.04.2024, cu începere de la ora 10:30 şi va consta într-o probă scrisă/practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:
– proba scrisă/practică, va cuprinde 10 criterii care totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
– interviul, va cuprinde 6 criterii, care totalizează 60 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;
– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la proba practică/100)x70 + (punctaj obţinut interviu /60)x30.
Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 50 de puncte la proba practică şi 30 de puncte la interviu.

Termenul pentru afișarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati/CARIERE, este de 3 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.
Termenul pentru eventualele contestații, este de o zi lucratoare de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.
Termenul pentru soluționarea contestațiilor: este de 2 zile lucratoare de la înregistrării contestațiilor.
Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: o zi lucratoare.
Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Tematica pentru verificarea cunoștințelor :
– Manualul Instalaţiilor Electrice.
– Manualul pentru autorizarea electricienilor.
– Agenda Electricianului.
– Elemente de Automatizare.
– Maşini Electrice şi Automatizări.

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340, interior 150, Resurse Umane.

PROGRAM DE LUCRU

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy