CJ Neamț – Precizări referitoare la respingerea solicitării de finanțare a proiectului „Participarea ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, la competițiile organizate de FRF“

Pe fondul unor informații eronate apărute în mediul online și pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la respingerea solicitării de finanțare a proiectului „Participarea ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, la competițiile organizate de FRF“, depus de către Asociația Club Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra-Neamț, în cadrul Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Județean Neamț, facem următoarele precizări:

Consiliul Județean Neamț a sprijinit în permanență activitatea sportivă din județ, dovadă fiind faptul că, doar în acest an, au fost trei sesiuni de alocare a fondurilor nerambursabile pentru activități sportive.

Alocarea fondurilor publice se poate realiza doar cu respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării și egalității de șanse și în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și cu cele ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În acest sens, în urma analizei documentelor anexă la Cererea de finanțare și a celor transmise în cadrul răspunsurilor la solicitările de clarificări, aferente proiectului „Participarea ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, la competițiile organizate de FRF“, depus la data de 11.09.2023, proiectul a fost respins de la finanțare, din următoarele motive:

  1. Solicitantul nu a respectat condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Neamț, alocate pentru activități non-profit de interes județean „activități sportive“ valabil pe anul 2023 (Anexa nr. 2 la H.C.J. Neamț nr. 176/02.08.2023).

Astfel, deși reprezentanții Asociației Club Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra-Neamț afirmă că au datorii doar la creditori privați, din documentele depuse rezultă următoarele aspecte:

  • Din Certificatul de atestare fiscală nr. 8130909.1/28.08.2023, depus la data de 11.09.2023, în anexa la cererea de finanțare a proiectului, reiese faptul că A.C.S.M. Ceahlăul Piatra-Neamț figurează cu obligații fiscale suspendate la executare în sumă totală de 544.133 lei, ca urmare a deschiderii procedurii de concordat preventiv, conform Încheierii de ședință nr. 143/05.08.2022 pronunțată de Tribunalul Neamț ­ Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3363/103/2022.
  • Din analiza Extrasului actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din data de 06.09.2023, s-a constatat că A.C.S.M. Ceahlăul Piatra-Neamț face obiectul unei proceduri de concordat preventiv, care reprezintă o procedură judiciară de prevenire a insolvenței, debitorul având posibilitatea de a-și redresa activitatea și de a-și achita total sau parțial creanțele afectate, în baza unui plan de restructurare votat de către creditorii ale căror creanțe sunt afectate și omologat de judecătorul sindic. În urma analizei documentelor depuse de către Asociație, s-a concluzionat că nici la data depunerii proiectului (11.09.2023) și nici la data răspunsului la solicitarea de clarificare (15.09.2023), aceasta nu a demonstrat respectarea acestui Plan omologat de către instanță, prin sentința civilă nr. 464/F/13.12.2022, pronunțată de Tribunalul Neamț ­ Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3363/103/2022, aspect care contravine cu prevederile de la Capitolul IV – Criterii de eligibilitate din Ghidul solicitantului.
  • Dosarul cererii de finanțare depus de Asociație nu respectă prevederile Ghidului solicitantului, cuprinse în Capitolul V – Formularul cererii de finanțare nerambursabilă şi documentele necesare.

Asociația a depus Actul constitutiv și Statutul, semnate doar de reprezentanții Asociației, dar nu a depus hotărârea civilă integrală (încheierea de ședință), prin care instanța a aprobat forma finală a acestor documente.

Ca urmare, comisia de evaluare a cerut o copie după hotărârea judecătorească prin intermediul a două solicitări de clarificare. Din analiza răspunsului care s-a transmis în data de 15.09.2023, s-a constatat că încheierea civilă nr. 2545/2022, aferentă documentelor statutare, a fost obținută ulterior datei de 11.09.2023, data-limită de depunere proiectelor, respectiv în data de 15.09.2023.

  • Declarația pe propria răspundere, al cărei model este prezentat în Anexa E din Ghidul solicitantului, nu poate fi luată în considerare, întrucât conține informații nereale.

Contrar celor declarate de către Președintele A.C.S.M. Ceahlăul Piatra-Neamț, asociația sportivă este subiectul unor proceduri de acorduri cu creditorii sau al altor proceduri similare, prevăzute de legislația și reglementările naționale, așa cum rezultă din documentele anexate cererii de finanțare, precum și din răspunsurile la cererile de clarificare.

Deși, prin cele două solicitări de clarificări transmise, Consiliul Județean Neamț și-a manifestat disponibilitatea și buna credință față de Asociație, aceasta nu a făcut dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 176/02.08.2023, ceea ce a condus la respingerea de la finanțare a proiectului depus. În această situație, o eventuală aprobare a cererii de finanțare depusă de Asociație s-ar fi făcut în condiții de nelegalitate.

În încheiere, reiterăm faptul că pentru Consiliul Județean Neamț, susținerea sportului pentru toți și a celui de performanță reprezintă o preocupare constantă, dar alocarea sumelor de bani de la bugetul județului se face numai cu respectarea strictă a principiilor legalității și cheltuirii eficiente a banilor publici.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy