Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 14 posturi

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 14 (paisprezece) posturi de personal contractual, astfel:

1. Șef serviciu al Secției Muzeale I Piatra Neamţ-Bicaz, nivel de conducere, studii superioare, 1 post
2. Șef serviciu al Secției Muzeale III Târgu Neamț, nivel de conducere, studii superioare, 1 post
3. Șef serviciu al Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni, nivel de conducere, studii superioare, 1 post
4. Muzeograf IA în cadrul Secției Muzeale II Piatra Neamț, Muzeul de Artă Piatra Neamț, nivel de execuție, studii superioare, 1 post
5. Muzeograf II în cadrul Secției Muzeale II Piatra Neamț, Muzeul de Artă Piatra Neamț, nivel de execuție, studii superioare, 1 post
6. Muzeograf debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu Neamț, Muzeul Cetatea Neamț, nivel de execuție, studii superioare, 1 post
7. Muncitor în cadrul Secției Muzeale II Piatra Neamț, Muzeul de Artă Piatra Neamț, nivel de execuție, studii generale/profesionale/medii, 1 post
8. Muncitor (lăcătuș mecanic) în cadrul Secției Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra Neamț, nivel de execuție, studii generale/profesionale/ medii, 1 post
9. Muncitor (mecanic instalator) în cadrul Secției Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra Neamț, nivel de execuție, studii generale/profesionale/ medii, 1 post
10. Muncitor (electrician) în cadrul Secției Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra Neamț, nivel de execuție, studii generale/profesionale/medii, 1 post
11. Muncitor (zidar-faianțar) în cadrul Secției Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra Neamț, nivel de execuție, studii generale/profesionale/medii, 1 post
12. Muncitor (electrician) în cadrul Secției Protecția Patrimoniului Roman, nivel de execuție, studii generale/profesionale/medii, 1 post
13. Muncitor (lăcătuș) în cadrul Secției Protecția Patrimoniului Roman, nivel de execuție, studii generale/profesionale/medii, 1 post
14. Paznic în cadrul Secției Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra Neamț, nivel de execuție, studii generale/medii, 1 post

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, Legii 319/2003, Anexei la H.G. nr. 286/2011 şi a Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzătorfuncţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – Anexă la Dispoziţia 407/15.12.2014 a Consiliului Judeţean Neamţ.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 16.10.2018 inclusiv, între orele 8.00 – 16.00 (luni – joi) si 8.00 – 14.00 (vineri) la secretariatul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi vor conţine:
1. Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Manager al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ
2. Actul de identitate/orice alt document care atestă identitatea – copie şi original;
3. Documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (certificate, diplome, atestate) – copie şi original;
4. Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs (copie şi original);
5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor – copie şi original;
6. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate şi care să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
8. Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, la Secretariatul Complexului Judeţean Neamţ.

Concursul va consta în:
✓ probă scrisă
✓ interviu

Detaliile referitoare la condițiile de participare și condițiile de desfășurare ale concursului , bibliografia, tematica și datele necesare desfășurării acestuia, precum și nota de informare privind proteșia datelor cu caracter personal sunt publicate pe site-ul Complexului Muzeal Judetean Neamt (www.muzeu-neamt.ro) și afișate la sediul central al institușiei.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *