Concursuri la primaria Roman

Primăria Roman organizează concurs/examen de promovare în grad profesional pentru următoarele posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi din cadrul serviciilor publice subordonate:

– Direcţia tehnică şi de investiţii, serviciul investiţii şi lucrări publice:1 post de referent de specialitate II superior

– Direcţia asistenţă şi protecţie socială:1 post de asistent social(inspector) I principal, 2 posturi de inspector I superior.

Pentru participarea la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

– cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din carepromoveaza;

– cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individualeîn ultimii 2 ani calendaristici;

– să nu fie în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată încondiţiile prezentei legi.

Concursul/examenul se va desfăşura în data de 17.10.2012, ora 10,00

-proba scrisă şi 19.10.2012, ora 14,00 – interviul; locul de desfăşurare, sediul primăriei Roman.

Dosarele se vor depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului, la Serviciul resurse umane,salarizare, cam. 21. Anexam bibliografia specifică:

– postul de la Direcţia tehnică şi de investiţii:

– legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea înconstrucţii- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilorde construcţii şi instalaţii aferente acestora.

– pentru posturile de la Direcţia asistenţă şi protecţie socială:

– legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

– legea nr. 61/1993r privind alocaţia de stat pentru copii

– legea nr. 448/2006r privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cuhandicap- legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale- legea nr. 17/2000r privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

– legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Bibliografia obligatorie:

Legea 188/1999r privind statutul funcţionarilor publici

Legea 7/2004r privind codul de conduită al funcţionarilor publici.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Dosarele cuprind:

– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de serviciul resurse umane, salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;- formularul de înscriere.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy