Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Direcția Administrare Pieţe Roman scoate la concurs un post de muncitor necalificat

Direcția Administrare Pieţe Roman organizează la sediul instituției concurs de ocupare pe perioadă determinată 6 luni a unui post în regim contractual, temporar vacant nivel de execuţie, muncitor necalificat.

Condiţiile necesare ocupării postului:
– absolvent studii gimnaziale;
– vechime în munca minim 6 luni.

Condiţii generale de participare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conţinutul dosarului pentru concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 12 iunie 2019, ora 16:00, la sediul Direcției Administrare Piete Roman.

Concursul se va desfăşura conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată, şi va consta în 3 etape succesive dupa cum urmează:
a). selecţia dosarelor care se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
b). proba practica se va susține la data de 24 iunie 2019 ora 10:00 la sediul Direcției Administrare Pieţe Roman;
c). interviul se va susţine în maxim 4 zile lucratoare de la proba practică la sediul Direcției Administrare Pieţe Roman.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice si a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul D.A.P. Roman, precum şi pe pagina de internet a Primariei Municipiului Roman, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul D.A.P. Roman, precum şi pe pagina de internet a
Primariei Municipiului Roman, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă.

Date de contact: Compartiment resurse umane SSM juridic achizitii din cadrul Direcției
Administrare Pieţe Roman, tel. 0233.744758.

dolinex


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *