Concurs pentru 81 de posturi vacante la IPJ Neamț

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au fost scoase la concurs 81 de posturi, dintre care 80 pentru încadrare de personal din sursă externă, iar un loc pentru reîncadrare de personal. Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică și sunt repartizate la Posturile de Poliție din mediul rural.

Perioada de înscriere este 04.04.2016-08.04.2016, intervalul orar 09.00- 16.00, iar condițiile de participare sunt conform art. 20 din Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;

l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

n) să dețină permis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:

a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

Toate informațiile cu privire la organizarea și susținerea concursului se regăsesc atât la avizierul instituției, pe pagina de Internet www.nt.politiaromana.ro , secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs, cât pot fi solicitate și specialiștilor Serviciului de Resurse Umane, la nr. tel 0233207000 (int. 20113, 20112).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy