ELEVII nu au voie să protesteze

elevi studenti proteste

Noul regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar spune că elevii din învăţământul preuniversitar nu pot organiza şi participa la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea cursurilo și că le este interzis să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.

În cardul şcolilor şi liceelor nu sunt permise materiale cu un conţinut care atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa sau care au un caracter obscen sau pornografic.

Elevilor le este interzisă implicarea în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios organizate de cadrele didactice, în cadrul sau în afara unităţilor de învăţământ.

Cadrele didactice vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită în relaţia cu părinţii/tutorii legali:

  • acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental;
  • stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
  • disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/tutori legali;
  • informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
  • informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
  • respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
  • persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
  • consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.

În aceeași măsură, elevilor le sunt interzise comportamentele jignitoare, de intimidare, discriminare, atitudini ostentative şi provocatoare, limbaj și comportament agresiv faţă de colegi şi personalul unităţii de învăţământ, lezarea în orice mod a imaginii publice a acestora, provocarea, instigarea şi participarea la acte de violenţă în unitate şi în afara ei.

Elevii care nu ţin cont de aceste reguli vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. Sanțiunile pot fi: observaţia, avertismentul, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu/bursa profesională, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ, preavizul de exmatriculare şi exmatricularea.

Sancţiunile aplicate sunt comunicate în scris părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy